Ochrona środowiska

Home Oferta Ochrona środowiska
Budownictwo ingerując w środowisko naturalne zawsze wywołuje powstanie zaburzeń wywołujących zmiany w obejmującym całokształt ściśle ze sobą powiązanych ożywionych i nieożywionych składników przyrody, które są z reguły nieobojętne także dla ludzi.

Zatem przed przystąpieniem do projektowania inwestycji niezbędne jest zapoznanie się ze specyfiką istniejącego ekosystemu i przeanalizowanie jego cech pod kątem możliwości wywołania skutków prowadzących nie tylko do awarii i katastrof budowlanych, ale przede wszystkim powstania niemożliwych do zaakceptowania barier środowiskowych i nieodwracalnych zmian w ekosystemach prowadzących do katastrof ekologicznych. Aby uzmysłowić inwestorom, gdzie mogą tkwić źródła przyszłych niepowodzeń i wskazać sposoby ich eliminacji niezbędne jest m.in. dokładne rozpoznanie warunków przyrodniczych eksploatacji budowli z wielolecia, obejmujących warunki klimatyczne (ekspozycja słoneczna, działanie wiatru, wyładowania elektryczne w atmosferze, inwersje temperatur powietrza), wodne (hydrologia, przepływy powodziowe, pokrywa śnieżna, lawiny) i warunki biotyczne (alergenna rola zieleni, rola mikroorganizmów, roztoczy i grzybów w kształtowaniu środowiska mieszkalnego, biologiczna degradacja materiałów budowlanych, szkody górnicze i mikrosejsmy, linie energetyczne, zapylenie).

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy Państwu wykonanie przez naszych specjalistów z zakresu ochrony środowiska:

  • Raportów i ocen oddziaływania obiektów na środowisko,
  • Badań i audytów ekologicznych,
  • Opracowań ekologicznych i środowiskowych,
  • Programów gospodarki odpadami wraz z prowadzeniem ewidencji.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania dotyczące oferty ochrony środowiska.
506-165-665